EduLABOR
×

Kurs dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

1400,00 

 

 

Informacje o kursie

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN: 280 – zgodnie z wymogami prawnymi.

Liczba godzin KURSU: 200 

Liczba godzin praktyk: 80 

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat trzech w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać minimum wykształcenie średnie.

Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy EDULABOR posiada aktualną zgodę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na jego realizację oraz tym samym na nadawanie kwalifikacji w obszarze opieki nad dziećmi do lat trzech.

Kurs realizowany na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny i Poljest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Cel ogólny kursu:

Podstawowym celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji opiekunki dziecka w wieku do 3 lat.

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych

Cele szczegółowe kursu:

 • Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu specyfiki i uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka w wieku wczesnodziecięcym.
 • Umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.
 • Praktyczna umiejętność opieki nad dzieckiem.
 • Znajomość metod i form projektowania sytuacji wychowawczej odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
  Zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich, dotyczących organizacji procesu wychowawczego, skierowanego na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń rozwojowych i zdrowotnych.
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Umiejętność optymalnego planowania pracy dzieckiem i dokumentowania jego rozwoju..
 • Znajomość przepisów BHP oraz podstaw prawnych z zakresu wykonywania zadań opiekunki dziecięcej

OŚRODEK SZKOLENIOWO – DORADCZY EDULABOR posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Umożliwia to uzyskanie dofinansowania z PUP.

Kwalifikacje/kompetencje

Kurs nadaje kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat trzech w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Organizacja zajęć

Szkolenie realizowane jest za pomocą profesjonalnej platformy szkoleniowej. Po zapisie i opłaceniu kursu otrzymujesz:

 • dostęp do wykładów online
 • materiały szkoleniowe
 • wykłady podsumowujące moduły
 • testy zaliczeniowe

Kurs podzielony jest na 4 moduły merytoryczne.

Minimalny czas realizacji kursu to 4 tygodnie. Maksymalnie słuchacz może realizować kurs do 6 miesięcy.

Realizujesz kurs w domu, w swoim tempie, zaliczasz kolejno pojawiające się moduły szkolenia, masz dostęp do materiałów dodatkowych.

Kończysz kurs i nabywasz nowe kwalifikacje!

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.