EduLABOR
×

Regulamin E-szkoleń EDULABOR.NET

REGULAMIN SZKOLEŃ

on-line i internetowych

Ośrodka Szkoleniowo- Doradczego EDULABOR 

 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń on-line i Internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przez Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy EDULABOR z siedzibą w Kaliszu 62-800 Kalisz, NIP 618 130 96 02, właściciela platformy szkoleniowej NET
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez PLATFORMĘ NET
 • 2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EDULABOR z siedzibą w Kaliszu 62-800 Kalisz, NIP 618 130 96 02, właściciel platformy szkoleniowej EDULABOR. NET

Usługobiorca – Jednostka Samorządu Terytorialnego/Jednostka Organizacyjna (zwana dalej JST/JO) lub osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do udostępnionego w zasobach Serwisu szkolenia on-line/Internetowego dla osoby wskazanej w formularzu zamówienia

Szkolenie on-line – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe,
Szkolenie Internetowe
 – elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe. Szkolenie on-line/Internetowe umożliwia wysłuchanie i obejrzenie wykładu z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), który został zaprezentowany w opisie szkolenia umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez Usługodawcę. Treść szkolenia nie jest opinią prawną, nie jest wiążącą interpretacją przepisów, a stanowi merytoryczne omówienie problemu wg. aktualnego stanu prawnego we wskazanym zakresie tematycznym przez Wykładowcę.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń Internetowych. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Usługobiorcę na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Usługobiorcy), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych

Okres abonamentowy – określony jest w opisie szkolenia w zależności od tematyki i jego długości.

 • 3.
 1. Do uczestnictwa w szkoleniach on-line/Internetowych niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 • 4.
 1. Wszelkie autorskie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia on-line/Internetowego stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach on-line/Internetowych, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę na użytek własny.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) on-line/Internetowych osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń on-line/Internetowych.
 4. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zapisów §4 pkt 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.
 • 5.
 1. Cena szkolenia on-line/Internetowego podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.
 2. Ceny szkoleń on-line/Internetowych są podawane w wartości brutto.
 3. W przypadku, gdy nabycie usługi szkolenia on-line (na żywo) ma charakter usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wówczas Usługobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Usługodawcy stosownego oświadczenia o finansowaniu szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Usługobiorców, którzy dokonują zakupu danego szkolenia.
 5. Zapłata za szkolenie on-line/Internetowe jest dokonywana na podstawie zamówienia elektronicznego wysyłanego do Usługobiorcy. Usługobiorca ma możliwość zaznaczenia na zamówieniu dyspozycji wystawienia faktury. Faktura zostaje przekazana usługobiorcy drogą elektroniczną.
 6. Zapłata za szkolenie Internetowe (nagrane) obejmuje okres abonamentowy, liczony od dnia udostępnienia usługobiorcy loginu i hasła do zalogowania się na platformę.
 • 6.
 1. Usługobiorca, który chce skorzystać ze szkolenia on-line/Internetowego, przesyła drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy dołączony do oferty.
 2. Formularz zgłoszenia zawiera dane Usługobiorcy, w tym dane do wystawienia faktury (Nabywca/Odbiorca), dane konkretnej osoby (adres e-mail, nr telefonu), która u Usługobiorcy będzie korzystała z udzielonego dostępu do szkolenia on-line/Internetowego.
 3. Usługodawca potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie on-line/Internetowe. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Usługobiorca otrzymuje wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których uzyskuje dostęp do szkolenia.
 4. Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia Internetowego, a korzystanie ze szkolenia Internetowego uzależnione jest wyłącznie od woli Usługobiorcy – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie, w okresie abonamentowym.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca – na prośbę Usługobiorcy – może przedłużyć Okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności, co do których Usługobiorca nie zawinił (Siła wyższa).
 • 7.
 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń on-line/Internetowych przebiegało bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń Internetowych.
 2. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu. Okres abonamentowy zostanie automatycznie przedłużony o czas ewentualnego braku dostępu do szkolenia.
 • 8.
 1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu Internetowym, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą otrzymanego loginu i hasła Następnie ustala własne, tylko sobie znane hasło do dostępu.
 2. Uczestnik ma dostęp do szkolenia Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 Regulaminu. Czas i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie momencie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkoleń Internetowych i udostępnionych materiałów.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu podejmowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie autorskie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania ze szkoleń Internetowych, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie konta. W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, opłata za udział w szkoleniu Internetowym nie podlega zwrotowi w całości ani w części.
 • 9.
 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@edulabor.pl
 2. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać dane JST/JO lub osoby fizycznej, temat szkolenia on-line/Internetowego, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Usługobiorcy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Usługobiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.
 • 10.
 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności https://www.edulabor.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: Nazwa JST/JO, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Usługobiorcy zapisania się na szkolenie on-line/Internetowe i wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy EDULABOR z siedzibą w Kaliszu, ul. Zawodzie 1, NIP 618 130 96 02. Wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela właściciel firmy Andrzej Bartosik tel. 660 760 322
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia on-line/Internetowego. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w szkoleniu on-line/Internetowym.
 8. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 10. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do szkoleń on-line/Internetowych. Dane osobowe w postaci nazwy jego konta w serwisie są przechowywane rok od ostatniego logowania. Po tym czasie konto Usługobiorcy zostaje usunięte z serwisu.
 11. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z usług serwisu Uczestnik posługuje się określoną nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.
 • 11.
 1. Usługobiorca dokonując zakupu szkolenia on-line/Internetowego wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.