EduLABOR
×

Edukacja I rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Najlepszy kierunek dla nauczycieli

Rozwijaj się z Nami

Zostań nauczycielem kwalfikowanym

Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskuje kwalifikacje do:

do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; podstawa prawna: §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.);

zajmowania stanowiska nauczyciela i nauczyciela wychowawcy w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną pod warunkiem posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprzedniego ukończenia studiów w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii; podstawa prawna: §16 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.);

zajmowania stanowiska nauczyciela i nauczyciela wychowawcy w szkołach w zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną pod warunkiem posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprzedniego ukończenia studiów w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii; podstawa prawna: §17 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.)

Przykładowy opis

TestTest
TestTest

Absolwent będzie mógł także prowadzić zajęcia terapeutyczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych świetlicach terapeutycznych oraz innych placówkach,  w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uwaga! Istnieje możliwość realizacji dwóch kierunków studiów (Oligo+ Autyzm). Drugi kierunek zniżka w czesnym 50%! O szczegóły zapytaj w dziekanacie.  Infolinia : 501 647 336

Program

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.  Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3. (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

ZakresWymiar czasu
Przygotowanie merytoryczne w wymiarze240 godzin
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze150 godzin
Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze60 godzin
Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze120 godzin
Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze60 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Dla kogo

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”)

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Organizacja zajęć

Inaugurcja: 17.10.2020, godz. 10.00 – Realizacja studiów odbywa się w formule blended learningu czyli dwóch formach kształcenia:

zajęcia odbywają się w formie weekendowej (sobota, niedziela lub tylko sobota). Nie ma przewidzianych zjazdów w trakcie ferii czy okresie wakacyjnym, nie prowadzimy zajęć w piątki.

część wykładowa realizowana jest w formie zdalnej za pomocą profesjonalnej platformy edukacyjnej oraz zajęć prowadzonych on- line na żywo.

Zgodnie z wymogami MNiSW i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia nauczycieli zajęcia w formie zdalnej podlegają weryfikacji efektów kształcenia. Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciele nie mogą nabywać kwalifikacji podczas studiów realizowanych w całości w formie zdanej (on- line)!

Miejsce odbywania się zajęć stacjonarnych: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara “Rudego” w Kaliszu, ul. Wodna 11-13. Studenci i słuchacze mają możliwość skorzystania z punktu gastronomicznego serwującego kawę, herbatę, ciasta, sałatki i obiady.

Forma zakończenia studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Test zaliczeniowy

Zaliczenie praktyk

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

TestTestTestTest
Tessadassdadadsadasdasdasd

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.