EduLABOR
×

Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę , umiejętności i kompetencje dotyczące: rozpoznawania zagrożeń , stawiania diagnozy w obszarze uzależnień i zaburzeń zachowania oraz podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu i poradnictwa, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych, wdrażania strategii profilaktycznych i terapeutycznych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki realizowanych w placówce.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ADRESACI STUDIÓW:

Adresatami są osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji zatrudnione na stanowisku nauczyciela, pedagoga i psychologa, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 360

Liczba godzin praktyk: 60

Przedmiot w ćw
Rozwój dziecka w okresie dziecięcym i adolescencyjnym 10
Wstęp do psychopatologii 10 10
Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka 15 15
Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej 5 5
Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty uzależnień i używania substancji psychoaktywnych 5 5
Przepisy prawa dotyczące narkotyków i narkomanii 5
Charakterystyka środków psychoaktywnych 10 10
Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych 5 10
Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce 5
Diagnoza w uzależnieniach 15 15
Trening interpersonalny 15
Metodyka i podstawy pracy indywidualnej z uczniem uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem 5 10
Metodyka pracy z grupą 5 10
Metodyka pracy z rodziną 5 10
Interwencja kryzysowa 10
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 10
Uzależnienia behawioralne – zjawisko i uwarunkowania 5 15
Zaburzenia związane z niewłaściwym odżywianiem 5 5
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Zasady postępowania z osobą znajdująca się pod wpływem narkotyków i dopalaczy 10
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej 10
Cyberprzestępczość. Profilaktyka przestępczości w cyberprzestrzeni – aspekty prawne i społeczne 5 10
Wartości w wychowaniu i profilaktyce 2 3
Niedostosowanie społeczne – zjawisko i jego uwarunkowania 5 5
Wykorzystywanie technologii komputerowych i materiałów multimedialnych w szkolnej profilaktyce uzależnień 5
Podstawy prawne działań́ profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej. 5 5
Planowanie i realizacja działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej 5 5
Narzędzia diagnostyczne w warsztacie pracy pedagoga w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami 5 10
Współpraca szkoły z rodzicami w obszarze profilaktyki uzależnień 10
Szkoła jako instytucja realizująca zadania profilaktyki uzależnień 10
Praktyka 60

Pobierz cennik studiów: cennik studiów 2020

Pobierz informator o organizacji studiów w aktualnym naborze: Organizacja studiów 2020

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.