EduLABOR
×

Studia podyplomowe- rekrutacja kwiecień 2019. Sprawdź dostępne kierunki.

Data dodania: 28 stycznia 2019

Autor wpisu: Andrzej Bartosik

Szanowni Państwo!

Od kwietnia 2019 roku uruchamiamy, jak co roku, nabór wiosenny studiów podyplomowych dla nauczycieli.

W związku z nadchodzącymi zmianami informujemy, że kolejne nabory na studia podyplomowe dla nauczycieli prawdopodobnie będą już się odbywać na podstawie nowych przepisów i standardów kształcenia nauczycieli. Na ten moment standardy jeszcze nie zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co oznacza, że nabór wiosenny będzie mógł odbyć się według starych zasad i nada kwalifikacje nauczycielom rozpoczynającym studia w tym systemie. 

Poniżej przytaczamy cytat z Konstytucji dla Nauki, który wskazuje, że do czasu wprowadzenia przez MEN nowych standardów nadal obowiązujące są te z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r. wraz z Rozporządzeniem dotyczącym kwalifikacji nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. Informujemy, że programy naszych studiów podyplomowych oparte są właśnie na tych podstawach prawnych. Zapraszamy do skorzystania z edycji wiosennej pozwalającej Państwu uzyskać nowe kwalifikacje w zgodzie z obowiązującymi standardami i prawem oświatowym.

“Czy w ramach studiów podyplomowych będzie można uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela?

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły wyższe realizują przede wszystkim na studiach wyższych, ale także na studiach podyplomowych; w obu przypadkach ‒ realizując tzw. standardy kształcenia nauczycieli określone obecnie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). Standardy ulegną zmianie – planuje się wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie w I kwartale 2019 r. Regulacje standardu będą także dotyczyły studiów podyplomowych.

W placówkach systemu oświaty (m.in. szkołach podstawowych, ponadpodstawowych) do wykonywania zawodu nauczyciela upoważnione są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikacje są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku ze zmianami w kształceniu nauczycieli, zmianie ulegną także przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich.”

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące studiów podyplomowych w Kaliszu i Sieradzu. Znajdziecie tu Państwo tabelę z aktualną ofertą kierunków oraz procedurę rekrutacji na wybrany kierunek. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Infolinia : +48 62 751 99 12 (czynna od 9.00 do 17.00)

Oferta studiów w rekrutacji kwiecień 2019:

Studia 3 semestralne

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenie 3 semestralnych studiów podyplomowych zgodne z wzorem MEN.

Wymagania od kandydata:

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
– przygotowanie pedagogiczne (za wyjątkiem kierunku Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne).

Terminy zjazdów:

06-07.04.2019,

27-28.04.2019,

11-12.05.2019,

25-26.05.2019,

22-23.06.2019,

24-30.06.2019,

14-15.09.2018,

28-29.09.2019,

19-20.10.2019,

23-24.11.2018,

14-15.12.2019,

11-12.01.2020,

15-16.02.2020,

14-15.03.2020,

04-05.04.2020

Kierunek studiów Koszt Wpisowe Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią 2550 200 Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
Bibliotekoznawstwo – uzupełniające studia dla nauczycieli po kursie kwalifikacyjnym 1000 200 Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
Chemia dla nauczycieli – nauczanie kolejnego przedmiotu 2550 200 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Chemia
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem 2550 150 Przygotowanie i kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego)
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie Przedsiębiorczości. 3000 150 Przygotowanie i kwalifikacje do pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego i kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość
Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne 3000 150 Kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej.
Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera 2550 200 Kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w szkołach i placówkach (specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych) z dzieckiem z autyzmem
Fizyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu 2550 200 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizyka
Etyka dla nauczycieli 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Etyka
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna i rytmika 3000 300 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki
Informatyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka oraz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z programowania
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3000 150 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I- III (pod warunkiem zdania egzaminu certyfikującego)
Matematyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu 2550 200 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Matematyka
Matematyka i informatyka dla nauczycieli – nauczanie drugiego przedmiotu 3000 200 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Matematyka i Informatyka
Nauczanie Biologii i Geografii 3000 300 Kwalifikacje do nauczania biologii i geografii(uwaga! Studia dedykowane nauczycielom przyrody)
Nauczanie Biologii i Przyrody 3000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów biologia i przyroda
Nauczanie Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie (EDB+WOS) 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów EDB i WOS
Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie (WOS) 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Historia, Historia i społeczeństwo oraz WOS
Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki 3000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka, Muzyka i technika
Nauczanie Plastyki i Techniki 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka i Technika
Nauczanie Plastyki i Historii sztuki 3000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Plastyka i Historia sztuki
Nauczanie Techniki 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Technika
Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie (WOS+WDŻ) 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów WOS i WDŻ
Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie (WOS) 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu WOS
Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) 2550 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu WDŻ
Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) – studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 1000 200 Kwalifikacje nauczyciela WDŻ
Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu 3000 200 Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Oligofrenopedagogika 2550 200 Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym 1000 200 Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 2550 150 kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna 3000 150 kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne) 2550 200 Kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela
Resocjalizacja i socjoterapia 2550 150 Kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie
Surdopedagogika 2550 200 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących.
Surdopedagogika i tyflopedagogika 3000 200 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących oraz niewidzących, niedowidzących i słabowidzących.
Surdopedagogika – studia podyplomowe uzupełniające dla nauczycieli po kursach kwalifikacyjnych 1000 200 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących.
Terapia pedagogiczna i socjoterapia 2550 150 kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie
Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe uzupełniające dla nauczycieli po kursach kwalifikacyjnych 1000 150 kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym
Tyflopedagogika 2550 200 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niewidomych, niedowidzących i słabowidzących.
Tyflopedagogika – studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 1000 200 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niewidomych, niedowidzących i słabowidzących.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2550 200 Przygotowanie do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach
Wychowanie fizyczne (w-f) dla nauczycieli 3000 200 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 2550 150 Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej(Uwaga! Przypominamy, że warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego).
Studia 2 semestralne

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenie 2 semestralnych studiów podyplomowych.

Wymagania od kandydata:

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,

Terminy zjazdów:

06-07.04.2019,

27-28.04.2019,

11-12.05.2019,

25-26.05.2019,

22-23.06.2019,

14-15.09.2018,

28-29.09.2019,

19-20.10.2019,

23-24.11.2018,

 

Organizacja i zarządzanie oświatą (kadra oświatowa) 2250 200 Kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi i zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki
Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży 3000 150 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki realizowanych w placówce. Umiejętności i kompetencje dotyczące: rozpoznawania zagrożeń , stawiania diagnozy w obszarze uzależnień i zaburzeń zachowania oraz podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu i poradnictwa, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych
Tutoring i coaching edukacyjny 2550 150 Przygotowanie do pełnienia roli tutora, kompetencje służące  holistycznemu rozwojowi uczniów i wzmacnianiu go w poszukiwaniu jego zindywidualizowanej ścieżki  rozwoju,
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2500 150 Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich
Studia 4 semestralne

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenie 4 semestralnych studiów podyplomowych.

Wymagania od kandydata:

–       ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
– przygotowanie pedagogiczne

–       zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

Terminy zjazdów:

06-07.04.2019,

27-28.04.2019,

11-12.05.2019,

25-26.05.2019,

22-23.06.2019,

24-26.06.2019,

14-15.09.2018,

28-29.09.2019,

19-20.10.2019,

23-24.11.2018,

14-15.12.2019,

11-12.01.2020,

15-16.02.2020,

14-15.03.2020,

04-05.04.2020

09-10.05.2020

20-21.06.2020

27-28.06.2020

28-29.08.2020

Logopedia 4000 150 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy szkolnego oraz samodzielnego logopedy

Programy naszych studiów oparte są i organizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć́), lub modułu 5 Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

W budowie programów wyróżniamy:

Moduł I – przygotowanie w zakresie merytorycznym

Moduł II – dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym

Moduł III – praktyka:  60h dla każdego przedmiotu, 120h w przypadku modułu pedagogiki specjalnej lub 150h w przypadku przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia w Kaliszu realizujemy w trzech lokalizacjach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6,

2.Gimnazjum nr 3, ul. Teatralna 3,

3.Sale wykładowe OSD Edulabor, ul. Górnośląska 56

Zajęcia w Sieradzu:

Sieradzki Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Bohaterów Września 61

Procedura rekrutacji:

1. Należy wypełnić formularz rekrutacji on- line.

Zapisz się on-line: https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/

2. W odpowiedzi na formularz kandydat otrzymuje maila informacyjnego z dokumentami rekrutacyjnymi w załącznikach do wypełnienia.

3. Wypełnione dokumenty należ złożyć do Dziekanatu osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

Adres do wysyłki dokumentów lub ich składnia osobiście:

Biuro rekrutacji

Górnośląska 56 pok. 7, I piętro,

62-800 Kalisz

tel. 62 767 41 51

4. Student otrzymuje informację o pomyślnej rekrutacji na wybrany kierunek. Następnie otrzymuje już wszystkie informacje organizacyjne dotyczące rozpoczęcia zajęć i ich realizacji. 🙂

Zapisz się on-line: https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/

 

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.