Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych

Nie znaleźliście Państwo poszukiwanego szkolenia? Oferujemy również realizację szkoleń o tematyce zaproponowanej przez szkoły. Zapraszamy do proponowania tematyki!
Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych (do wyboru)
 1. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela (efektywne kontakty z uczniami i rodzicami ).
 2. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 3. Skuteczne zarządzanie stresem w pracy nauczyciela.
 4. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
 5. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (zadania szkoły i praktyczne rozwiązania).
 6. Sytuacje kryzysowe w szkole (obowiązki placówki, algorytmy postępowania, praktyka szkolna, system reagowania w szkole).
 7. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 8. Ewaluacja w praktyce szkolnej (wykorzystanie wniosków z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, organizacja ewaluacji wewnętrznej, przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej).
 9. Awans zawodowy nauczyciela.
 10. Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
 11. Mediacje jako narzędzie w pracy nauczyciela.
 12. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela.
 13. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 14. Komunikacja wspomagająca i alternatywna dla uczniów z utrudnioną komunikacją werbalną.
 15. Edukacja włączająca.
 16. Rodzice partnerami szkoły.
 17. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 18. Wspieranie pracy wychowawczej nauczycieli – nagrody i kary czy konsekwencje ?
 19. Nauczyciel – wychowawca ( warsztat, superwizja).
 20. W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji – czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie.
 21. Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy dyrektora szkoły/ nauczyciela.
 22. „Minimum informatyczne” współczesnego nauczyciela – obsługa urządzeń multimedialnych i podstawowych programów informatycznych przydatnych w pracy nauczyciela.
 23. Nowoczesne metody nauczania w praktyce szkolnej.
 24. “Robimy since” czyli doświadczenia i eksperymenty w szkole.
 25. Realne wyrównywanie szans edukacyjnych (praktyczne rozwiązania).
 26. Tutoring i mentoring w edukacji.
Szkolenie dla dyrektorów szkół: „Master of School Managment”

Szkolenie „Master of School Managment”prowadzone jest w grupie dyrektorów szkół i daje możliwości praktycznego kształtowania kompetencji, które jak się szybko okaże pozwalają na skuteczne zarządzanie, lepszą i bardziej komfortową organizację pracy własnej, samorozwój. Tutaj znajdziecie się Państwo w centrum zainteresowania. Tu Wasze potrzeby i problemy są najważniejsze.

Pracujemy warsztatowo. Ważnym aspektem jest superwizja. To możliwość wymiany doświadczeń i wspólnego wypracowywania rozwiązań. Znajdziecie się Państwo w gronie osób, którzy świetnie zrozumieją palące Was problemy (bo sami się z nimi borykają). Może ktoś już wcześniej znalazł proste, skuteczne rozwiązanie i warto z niego skorzystać? Stajemy się przestrzenią do kształtowania nowych kompetencji, płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń.

Cel i zakres szkolenia:

Zapoznanie uczestników z oczekiwanymi kompetencjami, jakie powinien reprezentować współczesny dyrektor szkoły/ placówki. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania powyższych kluczowych kompetencji.

Adresaci: dyrektorzy szkół/ placówek, wicedyrektorzy, osoby zainteresowane zagadnieniem przywództwa w edukacji.

 1. Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły/placówki jako lidera organizacji.
 2. Kompetencje przywódcze dyrektora szkoły/ placówki.
 3. Planowanie własnego rozwoju.
 4. Planowanie rozwoju szkoły/ placówki – myślenie strategiczne.
 5. Zarządzanie czasem.
 6. Stres w pracy dyrektora szkoły.
 7. Zarządzanie zmianą w edukacji.
 8. Wspieranie i organizowanie pracy zespołowej nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
 9. Przywództwo dyrektora szkoły lub placówki a potrzeby nauczycieli w zakresie wsparcia w sferze wychowawczej.
 10. Systemowe administrowanie i strategiczne zarządzanie szkołą (superwizja).
 11. Kontakty szkoły/placówki z mediami.
 12. Zarządzanie szkołą placówką w sytuacji kryzysowej/konflikcie.
 13. Kontakty z trudnymi pracownikami, partnerami szkoły, rodzicami.
 14. Coaching w edukacji.
 15. Kompetencje dyrektora a organizacja ucząca się.

Liczba godzin: 60 h (trzy zjazdy weekendowe)

Szkolenie dla dyrektorów szkół: "Dyrektor na start! - kompendium wiedzy i umiejętności dyrektora szkoły/placówki oświatowej"

Cel i adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dyrektorom nowo powołanym na stanowisko i z mniejszym stażem. Program szkolenia ma pomóc dyrektorowi odnaleźć się w nowej roli, zarówno menadżera oświaty jak i administratora placówki oświatowej funkcjonującej w rzeczywistości prawa oświatowego.

Doświadczeni wykładowcy (wieloletni dyrektorzy wyróżniających się szkół i placówek) dzielą się praktyczną wiedzą i rozwiązaniami. Zero teorii, maximum praktyki.

Zakres szkolenia:

 • efektywna komunikacja z pracownikami (zmiana w komunikacji związana ze zmianą stanowiska na kierownicze)
 • wizja i misja szkoły (praktyka)
 • zadania, obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły/ placówki
 • prawo oświatowe w praktyce
 • dyrektor w procesie awansu zawodowego nauczycieli
 • zagadnienia kadrowe, budżetowe i finanse placówki
 • organizacja pracy własnej dyrektora
 • organizacja pracy biurowej, sekretariatu
 • współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • budowanie wizerunku placówki;
 • współpraca dyrektora szkoły z rodzicami, organem prowadzącym i innymi podmiotami
 • elementy zastosowania narzędzi coachingowych w pracy dyrektora
 • stres w pracy dyrektora
 • superwizja
 • support po szkoleniu (wsparcie w rozwiązywaniu problemów i zachowanie kontaktu z wykładowcami/dyrektorami)
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line