EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Mediacje

Czym są mediacje?

“Mediacja jest procesem rozwiązywania konfliktu polegającym na tym, że strona trzecia, akceptowana przez uczestników sporu, lecz nieuprawniona do podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu, interweniuje w konflikt czy spór, by pomóc im poprawić relacje i komunikację oraz wykorzystać skuteczne procedury rozwiązywania problemów i negocjacji w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia czy obopólnie akceptowanego, dobrowolnego porozumienia w sprawach spornych (…)” C.W. Moore 

Jak pracujemy ?

Nasze centrum mediacyjne specjalizuje się w tzw. mediacjach ułatwiających o charakterze transformacyjnym.

W mediacji ułatwiającej mediatorzy wspierają strony w obszarze przebiegu procesu. Bezstronność i ukierunkowanie na proces budują zaufanie do mediatora, poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że strony sporu chętniej korzystają z pomocy w tym obszarze. Mediatorzy nie wykluczają całkowicie zabiegów poprawiających relacje czy nawet poddawania pod rozwagę rzeczowych propozycji podejścia do problemu, choć starają się unikać proponowania konkretnych rozwiązań. Jako praktycy mediacji transformacyjnej wiemy, jak skuteczne są narzędzia aktywizowania stron czy też słuchanie refleksyjne. W swojej pracy wykorzystujemy również nasz warsztat i doświadczenie coachingowe, które bardzo skutecznie wspierają sesje mediacyjne.

Jakie są podstawowe zasady mediacji ?

1. Zasada dobrowolności udziału w mediacji.
Obie strony konfliktu muszą wyrazić zgodę na mediację i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować. Do mediacji nikogo nie wolno zmuszać.

Prawa stron: prawo do rezygnacji z mediatora; prawo do rezygnacji z mediacji. 

2. Zasada równości stron.
Strony mają równe prawa i są traktowane przez mediatora jednakowo (każdy może się swobodnie wypowiedzieć, każda strona zostanie wysłuchana, a jej zdanie wzięte pod uwagę, obie mają prawo zmiany mediatora). 

3. Zasada poufności.
Wszystko, co się dzieje w czasie mediacji jest poufne i tajne. Nikt – ani strony, ani mediator – nie może przekazać tych informacji osobom postronnym bez zgody jednej i drugiej strony sporu.


4. Zasada neutralności mediatora.
Mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nawet, gdy sądzi, że jego rozwiązanie byłyby najlepsze. Mediator nie może mieć korzyści z zawartej ugody. Mediator nie może być krewnym ani znajomym stron.


5. Zasada akceptowalności.
Obie strony muszą zaakceptować osobę mediatora oraz reguły i zasady mediacji, a także ewentualne rozwiązanie konfliktu. 

Jak przebiegają mediacje ?

Przebieg mediacji w dużej mierze zależy od rodzaju sporu z jakim pracują mediatorzy. Można jednak zarysować ogólny przebieg tego procesu:

 1. Zgłoszenie sporu do mediacji :

Mediacja – prowadzona jest zarówno w sprawach prywatnych jak i sądowych i odbywać się może na podstawie:

zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji i umowy  o mediacje  między stronami ( m.in  w sporach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych). Wówczas to same strony  dokonują wyboru mediatora;

zlecenia Sądu, który wskazuje  osobę mediatora.  

Jak zgłosić mediację do naszego ośrodka?

W celu zgłoszenia mediacji należy pobrać znajdujący się poniżej wniosek o przeprowadzenie mediacji i wysłać go do nas na adres mailowy lub pocztą tradycyjną. Można również zgłosić mediacje bezpośrednio w naszych siedzibach w Poznaniu lub Kaliszu. Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu. Prowadzimy również mediacje w siedzibie klienta (zwykle dotyczy to firm i instytucji). Pracujemy w całej Polsce. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy z drugą stroną sporu chęć przystąpienia do mediacji. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji obu stron kontaktujemy się ze stronami w celu umówienia terminów spotkań i organizacji procesu mediacyjnego.

2. Spotkania indywidualne – po uzyskaniu zgody na mediacje od obu stron sporu, spotykamy się z każdą ze stron osobno. Celem spotkań wstępnych jest poznanie przedmiotu sporu przez mediatorów, zapoznanie stron z przebiegiem mediacji i przygotowanie ich do spotkania wspólnego.

Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji.
Mediator dowiaduje się o tym, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację, a także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

3. Sesje (posiedzenie) mediacyjne – strony sporu wraz z mediatorami spotykają się na sesji mediacyjnej. Spotkanie ma na celu udrożnienie komunikacji i porozumienie, które może skutkować podpisaniem ugody mediacyjnej między stronami.  Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej – wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie sesji mediacyjnych, trwających zwykle od 1,5 do 2 godzin strony wyjaśniają sobie najważniejsze dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia, bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę. Liczba sesji mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.

4. Ugoda mediacyjna – mediacje mogą kończyć się zawarciem ugody, brakiem ugody, lub ugodą częściową. Ugoda stanowi odrębny, istotny etap  postępowania mediacyjnego. Na tym etapie niezwykle ważną rolę pełnią mediatorzy, którzy zobowiązani są dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia. Ugoda to ustalenia, które wypracowały i zaakceptowały w trakcie trwania mediacji obie strony. Ma ona formę pisemnego porozumienia. Jest ono honorowane przez Sąd i zawiera wyłącznie postanowienia pomediacyjne, co daje gwarancję zachowania poufności postępowania. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który skierował sprawę do mediacji, w celu arbitralnego rozstrzygnięcia. W przypadku mediacji tzw. “prywatnych”  stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc w uświadomieniu innych możliwości i alternatyw.

Uwaga! Jesteśmy mediatorami szkoły mediacji ułatwiającej o charakterze transformacyjnym. Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że zawsze w procesie uczestniczy dwóch mediatorów (kobieta i mężczyzna), co ma znaczenie w wielu konfliktach i ułatwia komunikację stron.

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

 • mediacja jest tańsza i szybsza niż proces sądowy
   
 • w mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody zainteresowanych osób
   
 • osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia
   
 • rozpoczynając mediację niczego nie ryzykujesz, gdyż w każdej chwili możesz odstąpić od niej
   
 • mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb, w atmosferze spokoju i akceptacji
   
 • mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów zachowań drugiej strony
   
 • niekiedy mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie
   
 • mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron

Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.

Mediacja to proces ludzki, nie sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości – ekspert Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej – Martin Wright.

Jaki jest koszt mediacji prowadzonej przez mediatorów Grupy EDULABOR ?

Mediacje cywilne (np. rodzinne, społeczne) prowadzone na podstawie zgłoszenia osób prywatnych : 200 zł./sesja.

Mediacje cywilne (gospodarcze, pracownicze) prowadzone na podstawie zgłoszenia firm, instytucji : koszt ustalany jest indywidualnie do każdej ze spraw.