EduLABOR
×

Pedagogika specjalna (pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach)

NOWE STANOWISKO W OŚWIACIE

Kwalifikacje

Studia 100 % ONLINE w systemie synchronicznym.

UWAGA!

Program studiów jest dostosowany do zmian w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudniania pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku. 

Kwalifikacje: Po ukończeniu studiów podyplomowych Pedagogika specjalna (pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach)  absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, § 19a. do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4,

UWAGA! NAWET JEŚLI W SZKOLE NIE MA OBECNIE DZIECI ZE SPE PLACÓWKA MA OBOWIĄZEK ZATRUDNIĆ PEDAGOGA SPECJALNEGO!

Stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

 • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ważne! – możesz GRATIS otrzymać dodatkowy pakiet: Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole.

Opracowaliśmy dodatkowy wspierający pakiet merytoryczno – dydaktyczny dla osób, które będą podejmować się realizacji zadań wynikających regulacji prawa oświatowego w zakresie stanowiska pedagoga specjalnego.

Zakres pakietu:

 1. Dostęp do profesjonalnego kursu online Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole – aspekty prawne, zadania, obowiązująca dokumentacja, warsztat pracy. (cena standardowa kursu: 550 PLN). Nauczyciele otrzymują CERTYFIKAT kompetencyjny Pedagoga specjalnego wraz z suplementem kompetencyjnym.
 2. Dostęp do “Teczki pedagoga specjalnego”Teczka jest profesjonalnym zestawem gotowych materiałów ułatwiającym nauczycielom podjęcie zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole. (cena standardowa: 750 PLN)

Standardowy koszt pakietu Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole – 1300 PLN.

w skład pakietu wchodzi:

 • dostęp do kursu online 
 • certyfikat 
 • suplement kompetencyjny
 • “Teczka pedagoga specjalnego” – wersja elektroniczna

Jak skorzystać z oferty dla naszych studentów?

 1. Jeśli zrekrutujesz się do 30.08.2023 – pakiet Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole otrzymasz GRATIS! (wraz z dyplomem studiów otrzymujesz certyfikat i suplement Pedagog specjalny w szkole i przedszkolu)
 2. Jeśli zrekrutujesz się od 01.09 do 30.09 – możesz korzystać z całego pakietu w cenie 300 PLN
 3. Jeśli zrekrutujesz się po 30.09 – możesz skorzystać z pakietu  w cenie 500 PLN

Dodatkowo wszyscy nasi słuchacze kierunku Pedagogika specjalna – pedagog specjalny w przedszkolu i szkole po ukończeniu zajęć z zakresu TUS mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego (koszt: 340 PLN) i otrzymać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

Program

Nasze studia przygotują Cię do nowych zadań jakie określił ustawodawca w odniesieniu do stanowiska pedagoga specjalnego.

Jeśli chcesz się zapoznać z zadaniami pedagoga specjalnego kliknij tutaj:.

Zadania pedagoga specjalnego 2022

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:
 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Zakres merytoryczny:

Moduł: Dydaktyka specjalna i diagnostyka w pedagogice specjalnej – 60 godzin
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki specjalnej – 240 godzin
Pedagogika specjalna
Diagnostyka psychopedagogiczna
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Edukacja włączająca
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
Pedagog specjalny w szkole – podstawy prawne, zadania pedagoga specjalnego
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
Moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne – 150 h
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami w szkole, formy i metody pracy
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego ze specjalistami oraz podmiotami zewnętrznymi, formy i metody pracy
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami, formy i metody pracy
Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako zadanie pedagoga specjalnego
Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jako zadanie poedagoga specjalnego w placówce
Prowadzenie badań diagnostycznych w placówce
Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów – metodyka, planowanie działań
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem niedowidzącym
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem niedosłyszącym
Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją ruchu
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz wspomaganie osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Elementy interwencji kryzysowej

Cennik i terminy

LICZBA SEMESTRÓWLICZBA MIESIĘCY NAUKILICZBA ZJAZDÓWCZESNEWPISOWE3 RATY SEMESTRALNESYSTEM 10 RATOPŁATA ZA WYDANIE ŚWIADECTWA
313193300150110033095

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) synchronicznym
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele) w godzinach 8.30 – 16.30, nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn.-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

REALIZACJA ZAJĘĆ: PAŹDZIERNIK 2023 – LISTOPAD 2024

Terminy zjazdów EDULABOR październik 2023 (2)

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane
 4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 5. Do zobaczenia na spotkaniu organizacyjnym i zajęciach ONLINE  🙂

Co zyskujesz studiując z nami ?

 

Dla kogo?

Adresaci studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Uniwersytet MERITO Poznań, dawniej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce o niezachwianej pozycji lidera. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR współpracuje z WSB od 2016 roku. Od tej chwili nasi słuchacze mogą uzyskiwać dyplomy tej prestiżowej uczelni i pewność swoich kwalifikacji.

EDULABOR zapewnia specjalistów w zakresie prawa oświatowego. Nasze wieloletnie doświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli daje pewność organizacji kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Na przestrzeni lat ośrodkowi EDULABOR  zaufało ponad 6 tys. nauczycieli zdobywających z nami nowe kwalifikacje.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.