EduLABOR
×

Nabór 2019/2020 – oferta kierunków.

Data dodania: 8 lipca 2019

Autor wpisu: Andrzej Bartosik

Studia podyplomowe dla oświaty- 2019/2020

Grupa szkoleniowa Edulabor wraz z największymi uczelniami wyższymi Wielkopolski od lat zajmuje się kształceniem nauczycieli. W nowy rok szkolny 2019/2020 wkroczyliśmy wraz z ogromną zmianą w tym obszarze. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Akt ten w dniu 02 sierpnia 2019 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw i wszedł w życie w dniu kolejnym.

Cała oferta studiów podyplomowych Grupy Szkoleniowej Edulabor w Kaliszu wybrana spośród szerokiej gamy studiów wiodących uczelni Wielkopolski została zweryfikowana pod względem zgodności z wyżej wymienionymi standardami. Studia nasze pozwalają zdobyć uprawnienia i umiejętności według nowych standardów. Nabyte w ten sposób kwalifikację nauczycielskie będą uznawane przez instytucje oświatowe.

Jeśli będziecie mieli Państwo pytania czy wątpliwości związane z wejściem w życie nowych przepisów nasi eksperci służą pomocą i chętnie odpowiedzą za pytania.
Zapraszamy do kontaktu dyrektorów szkół, kandydatów na słuchaczy i wszystkich, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat nowych standardów kształcenia nauczycieli.

Dyplomy kierunków rozpoczynających w październiku 2019 roku będą miały liczbę godzin zajęć, liczbę godzin praktyk oraz czas trwania odpowiadający nowym wymogom.

Więcej informacji na temat standardów znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI: https://www.edulabor.pl/2019/09/03/standardy-ksztalcenia-nauczycieli-podpisane-stan-prawny-sprawdz-istotne-informacje/

Terminy zjazdów dla studiów 3 semestralnych: 19-20.10.2019, 16-17.11.2019, 23-24.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 12-13.09.2020, 26-27.09.2020, 10-11.10.2020 ,17-18.10.2020

Terminy zjazdów dla studiów 2 semestralnych: 19-20.10.2019, 16-17.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 15-16.02.2020, , 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020,

Lp. Kierunek Liczba sem. Liczba godzin zajęć Liczba godzin praktyk Opłata wpisowa Aktualne promocje Opłata jednorazowa Opłata sem. Opłata mies. (10 rat) Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje? Charakter studiów
1 Arteterapia z elementami artecoachingu 3 350 60 150 3 300 1100 330 Rozwój kompetencji w zakresie terapeutycznego wykorzystania szeroko rozumianej twórczości i sztuki. Artecoaching wykorzystuje formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. kwalifikacyjne
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią 3 350 90 150 2 760 920 276 Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza kwalifikacyjne
3. Chemia dla nauczycieli 3 350 90 200 2550 850 255 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Chemia kwalifikacyjne
4. Coaching i mentoring w edukacji 2 190 150 3 000 1500 Kompetencje w zakresie coachingu i mentoringu z ukierunkowaniem na wykorzystanie tych umiejętności w pracy w szkołach i placówkach oświatowych. doskonalące
5. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem 3 350 90 150 2550 850 255 Przygotowanie i kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) kwalifikacyjne
6. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie Przedsiębiorczości 3 530 180 150 3 000 1 000 300 Przygotowanie i kwalifikacje do pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego i kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość kwalifikacyjne
7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych  we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. kwalifikacyjne
8. Edukacja włączająca 3 385 120 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, uzyskują przygotowanie w dodatkowym zakresie, z edukacji włączającej. kwalifikacyjne
9. Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką 2 150 150 2500 1250 250 Przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej  w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych. doskonalące
10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego

 

kwalifikacyjne
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową   (surdopedagogika) 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących kwalifikacyjne
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedowidzących i słabowidzących kwalifikacyjne
13. Filozofia i etyka dla nauczycieli 3 530 180 150 3 000 1 000 300 Uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. kwalifikacyjne
14. Fizyka dla nauczycieli 3 350 90 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizyka kwalifikacyjne
15. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika 3 360 120 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 przygotowanie słuchaczy do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z uwzględnieniem elementów rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. kwalifikacyjne
16. Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji 3 360 90 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka kwalifikacyjne
17. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3 360 90 150 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach

(Uwaga! Niezbędne jest ukończenie studiów wraz z certyfikatem językowym aby uzyskać pełne kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem)

kwalifikacyjne
18. Logopedia 4 650 180 150 4000 1000 400 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w szkołach i placówkach oraz kompetencje do prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego
19. Nauczanie biologii 3 290 90 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2760 920 276 Kwalifikacje do nauczania biologii
20. Nauczanie biologii i geografii 3 504 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania biologii i geografii kwalifikacyjne
21. Nauczanie biologii i przyrody 3 504 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania biologii i przyrody kwalifikacyjne
22. Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie (EDB + WOS) 3 425 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: EDB i WOS kwalifikacyjne
23. Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (Historia + WOS) 3 425 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: historia i WOS kwalifikacyjne
24. Nauczanie historii 3 330 90 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia kwalifikacyjne
25. Nauczanie języka polskiego jako obcego 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego kwalifikacyjne
26. Nauczanie, plastyki, muzyki, techniki 3 750 270 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 900 1 300 390 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: , Plastyka, Muzyka, Technika kwalifikacyjne
27. Nauczanie plastyki, techniki 3 528 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 300 1 100 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Technika kwalifikacyjne
28. Nauczanie plastyki, muzyki 3 528 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 300 1 100 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Muzyka, Plastyka, kwalifikacyjne
29. Nauczanie plastyki i historii sztuki 3 425 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka i Historia sztuki kwalifikacyjne
30. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie (WOS + WDŻ) 3 425 180 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: WOS i WDŻ kwalifikacyjne
31. Matematyka dla nauczycieli 3 330 90 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu matematyka kwalifikacyjne
32. Organizacja i zarządzanie oświatą 2 270 16 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie kwalifikacyjne
33. Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 3 400 150 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie kwalifikacyjne
34. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych 3 400 150 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych kwalifikacyjne
35. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna 3 530 270 150 3 000 1 000 300 Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej kwalifikacyjne
36. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami neurodydaktyki 3 450 180 150 2 850 950 285 Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym
37. Pedagogika resocjalizacyjna 3 450 180 150 2 850 950 285 Kwalifikacje w zakresie resocjalizacji w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie kwalifikacyjne
38. Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z arteterapią 3 450 180 150 2 850 950 285 Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych kwalifikacyjne
39. Tutoring i coaching w edukacji 2 226 85 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2500 1250 250 Kompetencje w zakresie tutoringu i coachingu  z ukierunkowaniem na wykorzystanie tych umiejętności w pracy w szkołach i placówkach oświatowych.
40 Wczesne wspomaganie rozwoju 3 460 180 200 0 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.09 2 760 920 276 Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWR. kwalifikacyjne
41. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli (W-F) 3 360 90 150 3 000 1 000 300 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć W-F w szkołach kwalifikacyjne
42. Zarządzanie projektami unijnymi w oświacie 2 150 150 3 000 1500 300 Studia dla osób, które chcą być liderem lub członkiem zespołu projektowego w placówce oświatowej. Studia kształtują kompetencje zarządzania projektami unijnymi z uwzględnieniem specyfiki projektów w placówkach oświatowych. doskonalące
43. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 190 150 2500 1250 250 Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich doskonalące

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.